Polityka prywatności

§ 1

Definicje:

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Dominika Cirocka, zamieszkała w Dobrzewinie, będąca osobą fizyczną i nieprowadząca działalności gospodarczej. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: kontakt@psychologiaprzygody.pl.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https:/psychologiaprzygody.pl/, podlegająca pod nierejestrową działalność gospodarczą.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Newsletter – bezpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, postach i nowościach dostępnych na Stronie, a także elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak przykład formularz dodawania komentarzy, formularz przystąpienia do Newslettera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Dominika Cirocka (kontakt@psychologiaprzygody.pl).
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcji danego formularza oraz zabezpieczenia przed ewentualnym przesyłaniem SPAMU za jego formularza.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale w niektórych, uzasadnionych przypadkach jest niezbędne do skorzystania z funkcji, które oferuje dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, między innymi poprzez zabezpieczenie hasłem dostępu do panelu administracyjnego oraz wykorzystanie połączenia szyfrowanego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo. Aktualny tekst Polityki prywatności jest dostępny na Stronie w zakładce Polityka prywatności.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 11. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania Newslettera.
  • EventLabs Sp. z o.o. Gdynia, 81-451 przy al. Zwycięstwa, nr 96/98 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323662, legitymującą się numerem NIP:5213529520, REGON: 141794203 – w celu organizacji zapisów na wydarzenia online.
  • Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia NIP: 5862312651 – w celu organizacji zapisów na wydarzenia online.

§ 3

Cele i sposób przetwarzania danych osobowych

Cele i sposoby przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależą od zakresu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora.

Kontakt e-mailowy. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Newsletter. W celu zapisania się do newslettera, niezbędne jest przekazanie adres e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Użytkownik może też w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy – dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Wydarzenia organizowane przez Administratora. W celu zapisanie się na wydarzenie niezbędnie jest podanie danych wskazanych w odpowiednim formularzu, w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na wydarzenie.

Dane przekazane podczas zapisu na wydarzenie wykorzystywane są w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie objętym wydarzeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Reklamacje i odstąpienie od umowy. W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy Użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

Działalność w social mediach – Facebook. Administratorem danych osobowych na stronie fanpage https://www.facebook.com/psychologiaprzygody jest Dominika Cirocka. Dane osobowe podawane na fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikami oraz kierowania treści marketingowych do Użytkowników w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie w przypadku „polubienia” fanpage/wybrania opcji Obserwuj lub gdy Użytkownik w inny sposób zostawi swoje dane na fanpage, np. w formie umieszczenia komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu.

Zasady odnoszące się do fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalem.

 

Administrator może dodatkowo zbierać dane Użytkowników, związane z korzystaniem przez nich ze Strony internetowej. W szczególności, w sposób automatyczny mogą być zbierane dane o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, informacje o lokalizacji, dane dotyczące logowania, dane o aktywności na Stronie internetowej.

Ponadto dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 2. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi;
 3. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
 4. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;
 5. badania satysfakcji z oferowanych usług;
 6. kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

 1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

 

Profilowanie

W celu stworzenia profilu Użytkownika dla celów marketingowych oraz kierowania marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do preferencji Użytkownika, Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Przekazane dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, takich jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie z usług np. Mailerlite, Google oraz Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane na Litwę oraz do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

 

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 4

Pliki cookies

Psychologia Przygody, jak większość stron internetowych, korzysta z plików cookies (ciasteczek), aby umożliwić Użytkownikowi jak najłatwiejsze korzystanie z zamieszczanych treści.

1. Strona zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Są to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie), ale nie zmieniające jego ustawień. Zawierają one własny unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika (pod warunkiem, że Użytkownik nie usunie ich osobiście wcześniej, co może uczynić w dowolnym momencie patrz pkt. 4).

2. Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Strony

3. Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

4. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę cookies lub uzyskać informację o każdorazowym umieszczeniu ich w swoim urządzeniu. (Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki). Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona tak, aby akceptować zapis plików cookies.

5. Użytkownik, zostawiając na stronie komentarz, ma możliwość wyboru opcji zapamiętania swojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki czemu podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje są już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

§ 5

Narzędzia zewnętrzne:

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu na Stronie i sposobu, w jaki korzystają z niego odwiedzający. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies przez Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Komentarze WP

Kiedy Użytkownik zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress i są w niej przechowywane przez cały okres istnienia Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie funkcjonować. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza oraz ochrony przed spamem. Część danych (imię oraz nazwisko/nick, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika jest widoczny publicznie w kontekście jego komentarza.

Facebook

Aby umożliwić Użytkownikowi łatwiejszy dostęp do publikowanych treści oraz szybszą komunikację, Administrator korzysta z portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, oraz powiązanych z nim wtyczek. Więcej o polityce prywatności Facebooka można przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook Pixel

Na Stronie wykorzystywany jest w celach marketingowych Facebook Pixel. Jest to narzędzie dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Za pomocą tego narzędzia kierowane są do Użytkownika reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na identyfikację Użytkownika. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności z poziomu konta na Facebooku.Więcej o polityce prywatności Facebooka można przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Kontakt e-mailowy

Użytkownik, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe udostępnione wcześniej w programie pocztowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z podjęcia kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej obsługiwanym przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 w ramach usługi Opiekun Bloga.pl. Więcej o polityce prywatności firmy Mad Ventures pod adresem: https://opiekunbloga.pl/polityka-prywatnosci.

System wysyłki Newslettera MailerLite

Użytkownik, zapisując się za pośrednictwem formularza na Newsletter, dobrowolnie przekazuje Administratorowi swoje imię oraz adres e-mail. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłki Newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z listy subskrybentów Newslettera. Dane przechowywane są w systemie do wysyłki Newslettera przez okres maksymalnie 12 miesięcy od czasu wypisania się z listy subskrybentów Newslettera, co nie oznacza otrzymywania w tym czasie wiadomości e-mail. Zapisując się na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych zawierających informacje o wydarzeniach, usługach, postach i nowościach dostępnych na Stronie, a także innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem systemu MailerLite obsługiwanego przez firmę UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516. Więcej o polityce prywatności MailerLite pod adresem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

Konfeo

Użytkownik, zapisując się na wydarzenie, dobrowolnie podaje dane wskazanych w odpowiednim formularzu, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na wydarzenie. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach Organizatora są szczegółowo opisane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. Zapisy prowadzone są bezpośrednio przez serwis Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia NIP: 5862312651 lub za pomocą widgetu utworzonego za pomocą tego serwisu i umieszczonego na stronie Organizatora. Więcej o polityce prywatności serwisu: https://www.konfeo.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Serwer obsługiwany jest przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 w ramach usługi Opiekun Bloga.pl.
 3. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zapytania, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony, ani nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji konkretnych Użytkowników.
 6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem (patrz pkt. 2).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz na: kontakt@psychologiaprzygody.pl. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie bardzo ważne.

Ostatnia aktualizacja: 22.11.2020 r.