Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych niż domena Serwisu, chyba że z treści Regulaminu wynika co innego.

 

II.Definicje:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie– rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Usługodawcy– rozumie się przez to Dominikę Cirocką, zamieszkałą przy ul. Świerkowej 14, 84-208 Dobrzewino, adres email: kontakt@psychologiaprzygody.pl
 3. Usługobiorcy– rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 4. Serwis– rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://psychologiaprzygody.pl/ prowadzony przez Usługodawcę,
 5. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

 

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz działalności Usługodawcy,
  2. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  3. umożliwienie subskrypcji Newsletter.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia wszystkich lub niektórych Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.
 3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.

 

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  2. dostęp do sieci Internet
  3. odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 

V. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie jest usługą świadczoną nieodpłatnie. Umowa o jej świadczenie zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 2. Formularz kontaktowy jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Umowa o jej świadczenie zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego przez Usługobiorcę i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania Usługodawcy formularza kontaktowego albo rezygnacji z uzupełniania formularza kontaktowego.
 3. Usługa elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres e-mail informacji od Usługodawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Umowa o jej zawarcie następuje w chwili kliknięcia na wskazane pole („WCHODZĘ W TO”) po uprzednim wskazaniu imienia i adresu e-mail. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Usługodawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając Usługodawcy informację o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@psychologiaprzygody.pl lub pisemnie na adres: Świerkowa 14, 84-208 Dobrzewino.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.
 4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.

 

VII. Odpowiedzialność

 1. Wszelkie treści publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z treściami zamieszczonymi w Serwisie, z wyjątkiem szkody wyrządzonej z winy umyślnej.
 3. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby treści publikowane w Serwisie były kompletne i aktualne, jednakże nie udziela gwarancji, iż treści te są pozbawione jakichkolwiek błędów, niedokładności, czy też nie straciły na aktualności od czasu ich publikacji.

 

VIII. Dane osobowe

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

 

IX. Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

X. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę

 1. Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę odbywa się za pośrednictwem https://www.konfeo.com/pl/ lub innych zewnętrznych systemów rezerwacji, zgodnie z postanowieniami obowiązujących tam regulaminów.
 2. Rodzaje i ceny biletów określone są na stronie danego wydarzenia.
 3. Po wybraniu rodzaju biletu i uiszczeniu opłaty, osoba, która dokonała zakupu biletu („Kupujący”) otrzymuje drogą mailową potwierdzenie dokonania transakcji oraz fakturę (jeśli kupując bilet złożył stosowną dyspozycję). W momencie dokonania płatności przez Kupującego zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym umowa o świadczenie usług wskazanych w opisie danego wydarzenia.
 4. Każdy Kupujący otrzyma drogą mailową indywidualny link z hasłem do aplikacji ZOOM, na której będzie się odbywać wydarzenie – link zostanie przesłany na podany podczas zakupu biletu adres e-mail najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub programu wydarzenia z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie Kupujący jest informowany indywidualnie drogą mailową.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezebrania odpowiedniej liczby osób.
 7. Kupujący jest uprawniony do rezygnacji z udziału w wydarzeniu (odstąpienie od zawartej umowy) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w wydarzeniu może być sporządzone w drodze wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres warsztaty@psychologiaprzygody.pl W takim przypadku Usługodawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o rezygnacji.
 8. W przypadku, gdy świadczenie usługi (pierwsza część wydarzenia) ma się rozpocząć przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Kupujący, który chce wziąć udział w wydarzeniu, powinien poinformować Usługodawcę o zgodzie na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (na przykład w formie wiadomości e-mail). Jeżeli następnie Kupujący skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku, gdy cała usługa ma zostać wykonana przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Kupujący, który chce wziąć udział w wydarzeniu, powinien poinformować Usługodawcę o zgodzie na wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (na przykład w formie wiadomości e-mail) oraz oświadczyć, że jest świadomy, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 11. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 48 godzin od zakupu biletu, transakcja zostaje anulowana i umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej nie zostaje zawarta.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Załącznik do Regulaminu stanowi Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ……………………………………

 

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)